Jigotai ry Toimintalinja Tulosta
30.03.2011 14:18

1. JOHDANTO

Jigotai ry on 1970 perustettu budo- ja kamppailulajien erikoisseura, jossa nykyisellään on 8 jaostoa. Tällä hetkellä Jigotaissa voi harrastaa aikidoa, iaidoa, judoa, ju-jutsua, karatea, kickboxingia, taidoa ja taijia.

Jigotai ry:n tavoitteena on edistää edustamiensa budo- ja kamppailulajien harrastamista siten, että erilaisista lähtökohdista tulevilla henkilöillä  on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Haluamme tarjota kaikille harrastajillemme liikunnaniloa ja ohjata aktiiviseen elämäntapaan. Seurassamme harjoitellaan hyvällä mielellä, ja jokainen voi asettaa itselleen tavoitteita. Kilpaileminen tapahtuu aina lasten ja nuorten omilla ehdoilla ja omien kiinnostusten mukaan.

Jigotai ry:n karatetoiminta sai Nuori Suomi -sinetin vuonna 1993 ja judotoiminta vuonna 2003. Sinetti on tunnustus monipuolisesta nuorisotyöstä ja samalla se velvoittaa säilyttämään toiminnan tason laadukkaana. Sinettiseuran arvo myönnetään seuralle, joka täyttää sinettikriteerit ja on valmis sitoutumaan Nuoren Suomen laatuvaatimuksiin. Lajiliitot ja SLU valvovat sinettivaatimusten toteutumista seuroihin tehtävillä tarkastuskäynneillä.

 

2. VISIO

Visiolla tarkoitetaan unelmaa siitä, millainen Jigotai ry haluaa olla tulevaisuudessa.

Jigotai ry tarjoaa positiivisia liikuntaelämyksiä lapsille, nuorille ja aikuisille kannustavassa ilmapiirissä!

 • Jigotai ry:n kaikilla nuorisotoimintaa harjoittavilla jaoksilla on Nuori Suomi -sinetti ja ne täyttävät sinettikriteerit.
 • Jigotai ry:llä on vankka talous, jonka avulla turvataan toiminnan jatkuvuus.
 • Jigotai ry:n jaokset toimivat yhteistyössä toistensa ja alueen muiden urheiluseurojen kanssa.
 • Jigotai ry:ssä ohjaajien ja valmentajien koulutus on jatkuvaa ja toimintailmapiiri on palkitseva.
 • Kaikissa jaoksissa seuratoimintaa voi harrastaa aktiivisesti ilman kilpailuihin osallistumista.
 • Mikäli lajin piirissä järjestetään kilpailuja, tarjotaan kaikille halukkaille mahdollisuus ajanmukaiseen kilpavalmennukseen.
 • Jigotai ry säilyttää ja edelleen vahvistaa asemaansa vakaana ja luotettavana urheiluseurana tarjoten monipuolista ja laadukasta toimintaa lapsista aikuisiin ja kuntoilijoista huippukilpailijoihin.

 

3. EETTISET LINJAUKSET

Eettisillä  linjauksilla kuvataan niitä moraalisia periaatteita, joihin Jigotai ry:n toiminta perustuu. Eettiset linjaukset osoittavat, mitä asioita seurassamme kunnioitetaan ja minkä mukaan toimitaan.

 • Yhteisen hyvän periaate toteutuu kaikessa toiminnassa:

  Budolajien yleisten periaatteiden mukaisesti jokaisessa harjoituksessa ja harjoitteessa harjoittelijat toimivat sopusoinnussa keskenään siten että molemmat hyötyvät tasapuolisesti, samoin seuratoiminnassa pyritään toteuttamaan koko seuran visiota eikä niinkään yksittäisten lajien tai toimijoiden tavoitteita. Seuratoiminta on avointa ja yhteisestä harjoitustilasta huolehditaan yhdessä.

 • Lasten ja nuorten kasvua tuetaan:

  Lasten ja nuorten sosiaalista ja henkistä kasvua tuetaan toimimalla yhteistyössä huoltajien kanssa, luomalla harjoituksiin kannustava ja suvaitseva ilmapiiri sekä kannustamalla terveellisiin ja päihteettömiin elämäntapoihin. Meille jokainen lapsi ja nuori on yhtä arvokas.

 • Kaikilla on mahdollisuus harrastaa omalla tasollaan:

  Kaikki harrastajat otetaan huomioon yksilöinä ja siirtyminen omaa tasoa vastaavaan ryhmään pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi. Jokainen seuran jäsen on yhtä arvokas ja kaikkia kannustetaan iästä ja taitotasosta riippumatta. Kilpailutoimintaa harjoittavissa lajeissa kilpailemiseen kannustetaan, mutta harjoittelussa tärkeintä ei ole kilpaileminen, vaan monipuolinen ja innostava liikkuminen hyvässä seurassa. Kutakin lajia voi harrastaa aktiivisesti myös osallistumatta kilpailuihin. Toisaalta kilpailemisesta innostuneita tuetaan saavuttamaan kilpailulliset tavoitteensa ja menestymään kilpaurallaan.

 • Kaikkien mielipiteet otetaan huomioon tasa-arvoisesti ja kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan seuramme toimintaan:

  Toiminnassa noudatetaan yhdessä luotuja pelisääntöjä. Kaikkia Jigotain jäseniä kannustetaan toimimaan seurassa aktiivisesti omien resurssiensa puitteissa. Kaikilla valmentajilla, ohjaajilla ja seuratoimijoilla on edustamassaan jaoksessa tasavertaiset mahdollisuudet kehittää itseään ja osallistua koulutuksiin.

4. TAVOITTEET

Jigotai ry:n tavoitteena on tarjota kaikille harrastajille mahdollisuudet kehittyä edustamassaan lajissa itse valitsemallaan uralla: harjoittelijana, harjoitusten vetäjänä, tuomarina tai seuratoimijana. Jigotain kukin jaos tukee mahdollisuuksiensa mukaan taloudellisesti osallistumista lajinsa kilpailuihin, leireille ja koulutuksiin jaoksessa vuosittain sovittavien periaatteiden mukaisesti. Kaikkia ohjaajia kannustetaan osallistumaan koulutuksiin tavoitteenaan I-tason valmentaja- tai ohjaajakoulutus.

Tavoitteenamme on kasvattaa vastuullisia nuoria ja aikuisia, jotka ovat avoimia ottamaan vastaan uusia virikkeitä ja omalta osaltaan myös kannustamaan muita. Lapsille ja nuorille opetetaan hyviä käytöstapoja. On tärkeää, että he ovat itse luomassa omia sääntöjään, jotta he oppivat ymmärtämään sääntöjen perustan. Tavoitteena on toimia yhdessä luotujen sääntöjen mukaisesti.

Lapsille ja nuorille tarjotaan turvallinen, avoin ympäristö, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus kokea onnistumisia liikunnan parissa. Varsinkin kaikilla toiminnassa mukana olevilla aikuisilla on kannustava rooli, jonka avulla luodaan viihtyisä harjoittelu- ja toimintailmapiiri. Nuoria ja aikuisia harrastajia sekä junioreiden vanhempia kannustetaan osallistumaan seuratoimintaan.

5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET

Jigotai ry:n varainhankinnan perustan luovat jäsenmaksut, jaosten omat toiminta- ja harjoittelumaksut sekä avustukset. Kukin jaos voi halutessaan hankkia lisätuloja esimerkiksi seuratuotteiden myynnillä tai erilaisilla tempauksilla. Kussakin jaoksessa voi olla jaoksen sisäisiä omia toimintaperiaatteita, mutta kaikissa toteutuvat myös seuraavat koko seuran yhteiset toimintaperiaatteet:

 • Jigotai ry:n jaokset ovat keskenään tasa-arvoisia ja yhtä arvokkaita.
 • Lajinomainen harjoittelu on suunnitelmallista ottaen huomioon harrastajien iän ja tason.
 • Hyvät ja tasapuoliset harjoittelumahdollisuudet turvataan kaikille harrastajille.
 • Kaikkia harjoitusryhmiä tuetaan käytettävissä olevin resurssein.
 • Kullakin ryhmällä on vaadittavat soveltuvat koulutukset käyneet ohjaajat tai valmentajat.
 • Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen hyväksytään sellaisenaan taustastaan ja kilpailumenestyksestään riippumatta.
 • Kilpailullista etenemistä tuetaan tavoitteellisesti.
 • Jokaista harrastajaa kannustetaan osallistumaan seuratoimintaan.

 

6. TOIMINTAMUODOT

Jigotai ry:ssä  voi harrastaa aikidoa, iaidoa, judoa, ju-jutsua, karatea, kickboxingia, taidoa ja taijia. Kussakin jaoksessa tarjotaan monipuolisia ja lajissa kehittymisen mahdollistavia harjoitteita ja harjoituksia eri ikäisille ja tasoisille harrastajille. Jaosten toimintamuodot kuvataan kunkin jaoksen omassa toimintalinja-asiakirjassa.

7. ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖT

Jigotai ry:n hallitus vastaa koko seuran tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta, kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä seuran toiminnan kehittämisestä. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, yksi edustaja kustakin jaoksesta, valitaan kahdeksi toimivuodeksi kerrallaan seuran sääntömääräisessä kokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, ja nimittää seuran rahastonhoitajan. Hallitus pyrkii kokoontumaan kerran kuussa.

Puheenjohtajan vastuulla on Jigotain toiminnan kehittämisen koordinointi, Monitoimitalon salivuorojen varaaminen kaupungilta ja jakaminen jaosten kesken sekä toimintasuunnitelman laatiminen yhdessä muun hallituksen kanssa. Puheenjohtaja huolehtii myös seura-avustusten hakemisesta ja toimii seuran virallisena edustajana ja nimenkirjoittajana. Varapuheenjohtaja toimii hallituksen kokouksissa puheenjohtajan varamiehenä. Rahastonhoitaja vastaa koko seuran budjetin laadinnasta ja seuran yhteisten varojen käytöstä. Sihteeri vastaa seuran postista ja tekee kokousmuistiot ja pöytäkirjat. Jokainen hallituksen jäsen edustaa omaa lajiaan ja suorittaa hallituksen kokouksen hänelle asettamia seuraa koskevia tehtäviä.

Kukin lajijaos toimii Jigotai ry:n hallituksen alaisuudessa. Jaokset valitsevat keskuudestaan oman rahastonhoitajan ja jäsenrekisterin hoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt tai toimielimet. Kukin jaos tekee oman budjetin, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen, jotka puheenjohtaja ja budjetin osalta myös rahastonhoitaja kokoavat yhteen ja liittävät koko seuran vastaaviin asiakirjoihin.