Tietosuojaseloste Tulosta
25.05.2018 08:02

JIGOTAI RY

REKISTERI - JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 25.5.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Jigotai ry

Osoite: Harjupitkäläntie 19, 40950 MUURAME

Sähköpostiosoite: Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

Puhelin: 050 340 7414

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Ville Pokela

Osoite: Harjupitkäläntie 19, 40950 MUURAME

Sähköpostiosoite: Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

Puhelin: 050 340 7414

 

3. Rekisterin nimi

Jigotai ry:n jäsenrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslaki (11§) velvoittaa yhdistyksen hallitusta pitämään yllä jäsenluetteloa, johon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenluetteloa ylläpidetään seuran jäsenrekisterissä, johon kerätään myös muita henkilötietoja seuran sisäisen viestinnän sekä laskutuksen mahdollistamiseksi.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Jäsenrekisteriin kerätään lajikohtaisesti seuraavat henkilötiedot:

  • Nimi, osoite, syntymäaika, kotipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Alaikäisiltä harrastajilta huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Lajikohtaisesti kerättävät tiedot: 
    • Judo: vyöarvo

TIETOJEN KÄYTTÖ

Jäsenrekisterin käsittelijät käyttävät henkilön henkilötietoja ainoastaan anonymisoituna tilastotietona, seuran sisäisessä viestintä/tiedottamistarkoituksessa, laskutukseen liittyvissä toimissa tai virhetilanteiden korjaamista varten.

TIETOJEN VÄLITTYMINEN

Mikäli tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröidyltä erikseen suostumus tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti (esim. seuran tehdessä leiri-, kilpailu- tai muita tapahtumailmoittautumisia).

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallettettavat tiedot saadaan ainoastaan jäseneltä itseltään joko paperilomakkeella kerättynä tai suoraan suoraan rekisteriin syöttämällä. Paperilomakkeet hävitetään tietoturvallisesti rekisteriin syöttämisen jälkeen.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joille se on tarpeellista.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Jäsenrekisteristä poistetaan vuosittain jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kyseessä olevalle kaudelle.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen jäsenviestintään.